Kérvények – emkhk.bme.hu (2023)

Mind/Egyéb/Hallgatói jogviszony/Igazolás/Jogorvoslati kérelem/leckekönyv/

001 Fellebbezés kérelem elutasítás ellen

A kérvény elbírálója: A felszólalás tárgyát képező kérvény típusától függően Dékán, HJB, KTH. A fellebbezés határideje a kérvény típusától függően változhat, a részleteket az elutasító határozat minden esetben tartalmazza.

Letöltés (PDF, 330KB)

002 Méltányossági kérelem

A kérvény bírálója: KTB, másodfokon Dékán. A TVSz-ben szereplő kötelezettségek alóli felmentés igényelhető, egy képzés alatt egyetlen alkalommal. Fontos tudni, hogy előtanulmányi rend alól felmentés nem adható.

Letöltés (PDF, 281KB)

003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt)

A kérvény bírálója: Dékán. Már aláírással rendelkező hallgatók esetén.

Letöltés (PDF, 191KB)

006 Jegyeltérés bejelentése, ha hibás a Neptunban lévő bejegyzés (az első oktatási hét végéig díjmentes, azt követően szolgáltatási díj köteles, a kérvény nem minősül ösztöndíj reklamációnak)

A kérvény elbírálója: KTH. Egy kérvény leadása egy tárgyra vonatkozó felülvizsgálásra vonatkozik, így több eltérés esetén, több kérvény leadása szükséges. Az első oktatási hetet követően a kivizsgálás szolgáltatási díj köteles.

Letöltés (PDF, 293KB)

007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen

A kérvény bírálója: KTH.

Letöltés (PDF, 272KB)

008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére

A kérvény bírálója: KTB/KKB. Javító célú tárgyfelvételre szolgáló kérelem. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy egy képzés alatt javító céllal legfeljebb a képzés kredit kiméretének 10%-ig. Ennek biztosítására a kérvény kitöltésekor nyilatkozni kell az addig újrateljesített krediteket, tantárgyak számáról.

Letöltés (PDF, 258KB)

010 Kérelem költségtérítés/önköltség csökkentésére (személyes okok miatt)

A kérvény bírálója: Dékán. A karon érvényben lévő költségtérítés-csökkentési táblázat megtalálható itt.

011 Átvételi kérelem (a BME-n belül egyik karról/szakról másikra akar átjelentkezni) és Átjelentkezési kérelem

Az átvételi kérvényt a fogadó kar dékánjához kell beadni, a kérelem bírálója a fogadó kar KTB-je.

012 Átsorolási kérelem pénzügyi státusz megváltoztatására (2007. szeptember előtt kezdetteknek)

A kérvény bírálója: KTH.

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba

A kérvény bírálója: KTH.

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

A kérvény bírálója: KTB. Indokolt esetben kérhető a vizsgaidőszak utáni vizsgaletétel lehetősége. A felhozott okokat, a pozitív elbírálás elősegítése érdekében célszerű igazolásokkal alátámasztani.

015 Hallgatói jogviszony (kétszeres képzési idő túllépése miatti) megszüntetése esetén

A kérvény bírálója: HJB (Hallgatói Jogorvoslati Bizottság). A másodfokú eljárásnak 3000 Ft-os szolgáltatási díja van, amelyet a megadott határidőig a Neptunban be kell fizetni, ellenkező esetben a HJB nem tárgyalja az ügyet és az automatikusan elutasításra kerül.

016 Jogorvoslati kérelem pénzügyi státusz megváltoztatás (átsorolás) esetén

A kérvény bírálója: HJB. A kérvény leadási határidejét az átsoroló határozat tartalmazza. A döntésről szóló határozatot postai úton küldik, a Neptunban szereplő levelezési címre. Az eljárás díja 3000 Ft, amelynek elengedéséről a HJB dönthet.

017 Kivizsgálási kérelem tárgyfelvételi probléma esetén (a tárgyfelvételre jogosult lenne, teljesítette az előkövetelményeket, de a Neptun nem engedélyezi a tárgyfelvételt, illetve a korábban felvett tárgy törlésre került, beadható a regisztrációs hét végéig)

A kérvény bírálója: KTH.

018 Kérelem utólagos tárgyfelvételre, törlésre, ha tanszéki, vagy egyéb oktatás szervezési hiba miatt kéri, a második oktatási hét első napjáig adható be

A kérvény bírálója: KTB. Olyan esetben adható le, amikor a tárgyfelvételt/leadást a hallgató nem saját hibája miatt nem tudta időben elvégezni. (pl: késői kurzuskiírás, időpont módosítás) Amennyiben a KTB kérelmet saját hibásnak minősíti, úgy 5500 Ft fizetési kötelezettség keletkezik.

019 Kérelem (saját hibából történő) utólagos tárgyfelvételre, törlésre (a második oktatási hét első napjáig adható be, szolgáltatási díj köteles)

A kérvény bírálója: KTB. A hallgató saját hibájából (pl. Elfelejtett jelentkezés) történő késedelmes tárgyfelvétel/leadás, amelynek szolgáltatási díja 5500 Ft.

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

A kérvény bírálója: KTB. A leadási határidő a szorgalmi időszak első hetének vége (péntek). Az Építőmérnöki Karon a bírálásra vonatkozó pontozási rendszer, valamint az adható kedvezmények megtalálhatóak itt. A kérvényben szükséges megjelölni, hogy mely tárgyak esetében, milyen kedvezményt igényel a hallgató.

024/A Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)

A kérelem bírálója: KKB. A kérvény leadási határideje a félév kezdete előtti, hogy a regisztrációs időszakban a befogadott tárgyakra épülő tantárgyak még felvehetőek legyenek.

024/B Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli)

A kérelem bírálója: KKB. A kérvény leadási határideje a regisztrációs hét péntekjén.

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tárgyak esetén (ha másik intézményben, azonos BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését NEM igényli, további tudnivalók a kérvényen)

A kérelem bírálója: KTH. BME-n korábban teljesített, azonos kódú, vagy a KKB által meghatározott táblázatban szereplő tantárgyak befogadtatása esetén.

026 Tanulmányi ösztöndíj felülvizsgálati kérelem

A kérvény bírálója: KTH.

027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése

A kérvény bírálója: KTH. A szokásos jogviszony igazolástól eltérő adatokat tartalmazó igazolás igényelésére. Az igazolás díjköteles, amit a Neptun rendszerben a kérvény leadását követő három napon belül be kell fizetni. A kérvény tartalmazza a fizetendő költségeket. A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén a kérvény automatikusan elutasításra kerül.

029 Leckekönyv fordítás kérése

A kérvény bírálója: KTH. A leckekönyv fordítás díjköteles, így a kérvény leadása előtt a szükséges összeget át kell utalni a gyűjtőszámlára, ellenkező esetben a kérvény automatikusan elutasításra kerül.

031 Kérelem félév utólagos passzíválására

A kérvény bírálója: Az elbírálást első fokon a Kari Tanulmányi Bizottság (KTB) végzi, amelynek három oktató (az oktatási dékánhelyettes + 2 fő) és három hallgató (általában KHT elnök, oktatási felelős + 1 fő) tagja van. Fellebbezés esetén a másodfokú hatáskört a dékán gyakorolja. A félév végéig leadható kérvény a félév utólagos passziváltatására. A félév végéhez közeledve az elfogadáshoz egyre nyomósabb indokok szükségesek, így minden körülményt, amit csak lehet, érdemes igazolásokkal alátámasztani, amelyeket a kérvény leadása során fel lehet tölteni a rendszerbe. Pozitív döntés esetén a hallgatói jogviszony passzív státuszba kerül, vagyis szünetel. Ennek eredményeképp a korábban felvett diákigazolvány matricát vissza kell adni, valamint a félév során kiutalt pénzösszegeket (pl. tanulmányi ösztöndíj, szociális ösztöndíj) vissza kell fizetni és a kollégiumból is ki kell költözni.

032 Elbocsájtás saját kérésre (ha bármilyen okból meg kívánja szüntetni a hallgatói jogviszonyát)

A kérvény bírálója: KTH. Az elbocsájtás kérhető átvétel valamint egyéb, személyes okból is. A kérvény elfogadásának napján a hallgatói jogviszony megszűnik, így semmilyen ezzel járó kedvezmény a továbbiakban nem vehető igénybe (pl. diákigazolvány).

034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése

A kérvény bírálója: KTH. A hátrányos helyzetet igazoló határozat bemutatásának elmulasztása esetén a bejelentés elutasításra kerül.

036 Hallgatói jogviszony (három passzív félév miatti) megszüntetése esetén

A kérvény bírálója: HJB.

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

A kérelem bírálója: Dékán. A TVSZ-ben meghatározott számú passzív félévek növelésére szolgáló kérvény.

049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata

A kérvény bírálója: KKB (Kari Kreditátviteli Bizottság, amely az Építőmérnöki Karon megegyezik a KTB-vel). ERASMUS féléven lévő hallgatók, külföldön teljesített tárgyainak befogadtatására szolgáló kérvény. A leadási határidő:

050 Részképzésről (kivéve: ERASMUS) visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata

A kérvény bírálója: KKB (Kari Kreditátviteli Bizottság, amely az Építőmérnöki Karon megegyezik a KTB-vel). Bármely külföldi, részképzési lévő hallgató (Kivéve: ERASMUS), külföldön teljesített tárgyainak befogadtatására szolgáló kérvény. A leadási határidő:

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

A kérvény bírálója: KTH. A nyelvi intézet a KTH honlapján minden félév elején, Neptun-kódos listában az egyes hallgatók által még felhasználható ingyenes nyelvi egységeket. A kérvény beadási határideje:?…

052 Vizsgáról távollét igazolása

Igazolás benyújtása, a vizsgáról való távolmaradás okának alátámasztására. Elfogadás esetén nem keletkezik fizetési kötelezettség a megjelenés elmulasztása miatt.

055 A felvételi határozatban szereplő Neptun kódja mellett másik Neptun kódja is van

A kérelem kezelője: KTH.

064 Jelentkezési lap Erasmus ösztöndíjra

A leadási határidő minden félévben más, a pontos időpontról tájékozódni a pályázati kiírásban lehet.

065 Felszólalás Erasmus ösztöndíjpályázat eredménye ellen

A kérvény bírálója: Kari Erasmus Bizottság? Fellebbezés kezdeményezhető az eredménnyel, pontszámítással kapcsolatban. A fellebbezés beadásának határideje:

066 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" kérése

A kérelem kezelője: KTH. A diákigazolvány elkészültéig, annak helyettesítésére szóló igazolás kérése. A kérvény csak a szükséges összeg befizetését követően adható be.

067 A "Diákigazolvány elkészültéig kiadott igazolás" ismételt kérése

A kérelem kezelője: KTH.

070 Felszólalás kollégiumi fizetési kötelezettség kiróvása ellen

A kérvény bírálója: Kollégiumok Osztály??

101 Kérelem befizetendő kiírt tétel megosztására, illetve befizetési határidejének módosítására

Részletfizetési, valamint módosított befizetési határidő iránti kérelem leadására szolgál. A leadásnál figyelemmel kell lenni arra a tényre, hogy amennyiben lejárt határidejű tartozás keletkezik a regisztrációs hét végéig, abban az esetben a félévre történő bejelentkezés és tárgyfelvétel nem lehetséges. Ezzel kapcsolatban a kérvény minden félévben aktuális határidőt tartalmaz.

888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változási kérelem

A kérelem kezelője: KTH.

999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések

Ezzel a kérvényfajtával adható le minden olyan egyéb kérvény, kérelem , amelyre a Neptunban nem ad lehetőséget egyedi kérvényben.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 03/16/2023

Views: 6670

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.